Listado de Veteranos de Guerra

Busqueda personalizada

<%if request.QueryString("tb")="" then%>
Búsqueda por Nro. de documento


Búsqueda por Apellido


<%else set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") xorigen="Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; " & "Dbq=" & Server.MapPath("veteranos.mdb") Conn.Open xorigen set rs = Server.CreateObject("ADODB.recordset") 'rs.CursorType = 0 ' 0 (adOpenForwardOnly) 1 (adOpenKeyset) 2 (adOpenDinamic) 3 (adOpenStatic) 'rs.CursorLocation = 3 'rs.LockType = 1 ' 1 (adLockReadOnly) 2 (adLockPessimistic) 3 (adLockOptimistic) 4 (adLockBatchOptimistic) if request.QueryString("tb")="ape" then strSQL = "select * from veteranos where apellido like '" & request.form("apellido")&"'" elseif request.QueryString("tb")="dni" then strSQL = "select * from veteranos where numero = " & request.form("nrodni") rs.open strSQL, Conn, 3, 1 %> <% do while not rs.eof%> <% rs.movenext loop %>
GRADO APELLIDO NOMBRES SIGLA DEL DESTINO DENOMINACIÓN DEL DESTINO
<%=rs("GRADO 82")%> <%=rs("APELLIDO")%> <%=rs("NOMBRES")%> <%=rs("SIGLA DEL DESTINO")%> <%=rs("DENOMINACION DEL DESTINO")%>
<% rs.close Conn.close set rs=nothing set Conn=nothing %> Volver <%end if%>